Skip to main content

Llawlyfr Castell Caernarfon Safle Treftadaeth y Byd (Saesneg)

£4.95

Llawlyfr Castell Caernarfon Safle Treftadaeth y Byd (Saesneg) Llawlyfr Castell Caernarfon Safle Treftadaeth y Byd (Saesneg) Llawlyfr Castell Caernarfon Safle Treftadaeth y Byd (Saesneg) Llawlyfr Castell Caernarfon Safle Treftadaeth y Byd (Saesneg) Llawlyfr Castell Caernarfon Safle Treftadaeth y Byd (Saesneg) Llawlyfr Castell Caernarfon Safle Treftadaeth y Byd (Saesneg)

Llawlyfr Castell Caernarfon Safle Treftadaeth y Byd (Saesneg)

£4.95

Cyflwyno

O £2.95

Nifer

Tua chwe chan mlynedd ar ôl i’r llengoedd Rhufeinig adael Caernarfon, sefydlwyd castell mwnt a beili gan y Normaniaid ar benrhyn bach ar lan Afon Menai. Erbyn 1115, roedd Caernarfon, ynghyd â gweddill Gwynedd, yn ôl yn nwylo’r Cymry, a ddaliodd eu gafael ar y wlad tan i Llywelyn ap Gruffydd, tywysog Cymru, gael ei drechu a’i ladd yn 21282. Brin chwe mis yn ddiweddarach, aeth Edward I ati i adeiladu cadarnle newydd - un o gyfres o gestyll a sefydlwyd yng ngogledd Cymru i sicrhau’i rym yn y dywysogaeth oedd newydd ei choncro ganddo.

Dechreuwyd adeiladu Castell Caernarfon yn 1283, a doedd y gwaith ddim wedi gorffen yn llwyr pan ataliwyd yr adeiladu tua 1330. Dyma un o’r adeiladau mwyaf trawiadol a adawyd i ni o’r Oesoedd Canol, Mae’n un o grŵp o gestyll mawreddog ac urddasol yng ngogledd Cymru sy’n dal i fod yn gymharol gyflawn.

 

Ond does dim amheuaeth fod Caernarfon yn sefyll ben ac ysgwyddau uwchlaw’r gweddill o ran ei faint enfawr, ei grandrwydd a safon y gwaith pensaernïol. Does fawr o ryfeddod felly fod y castell hwn wedi dal dychymyg llu o awduron ac artistiaid ar hyd yr oesoedd.

Mae’r tywyslyfr hon ar gael yn Saesneg yn unig. 

Cod y Cynnyrch : CPG00009

Cyhoeddwyd 2015 / 44 tudalen / ISBN 978-1-85760-209-8

Maint 210mm (ii) x 255mm (u) Iaith Saesneg

Nwyddau o’r siop

Dim ond ar gyfer cludiant yn y DU mae’r prisiau. I drafod archebion tramor, e-bostiwch CadwOnlineShop@llyw.cymru.

Gwybodaeth am Gludiant

Cludiant safonol y DU (gan y Post Brenhinol neu Gludwr) £2.95

Cludiant Safonol
Yn berthnasol i gludiant safonol y DU yn unig – gallwch ddisgwyl cludiant gan y Post Brenhinol neu gludwr o fewn 7 diwrnod i archebu.

Gallai cludiant i ardaloedd diarffordd gymryd hirach, gan gynnwys y codau post canlynol: AB, BT, DD 8-11, HS, IV, KA 27-28, KW, PA20-23, 28-29, 31, 34, 41 ymlaen, PH8, 10, 16, 18 ymlaen, TR21-25, ZE.

Pryd fyddaf yn derbyn fy nwyddau?

Ar ôl i chi archebu ar-lein, byddwn ni’n anfon e-bost cadarnhau â’r pwnc ‘Siop Ar-lein Cadw – diolch am eich archeb’ atoch chi.

Os nad ydych chi wedi derbyn yr e-bost hwn o fewn 24 awr i archebu neu os nad yw eich nwyddau wedi cyrraedd o fewn yr amser a nodir yn yr e-bost, e-bostiwch:
CadwOnlineShop@llyw.cymru

Dychwelyd ac ad-dalu

Ein polisi ad-dalu tocynnau ar-lein:

 • gellirgweldprisiautocynnau, argaeleddtocynnau ac amseroeddagorsafleoedd ar cadw.llyw.cymru
 • mae’n rhaid talu am docynnau a ffioedd archebu wrth archebu ac ni ellir cadw tocynnau heb dalu
 • ni ad-delir tocynnau ar-lein ar gyfer digwyddiadau oni bai bod y digwyddiad yn cael ei ganslo gan Cadw, yn ad-delir yn llawn
 • ni ad-delir tocynnau mynediad dydd ar-lein
 • ni ellir cyfnewid, trosglwyddo nac ailwerthu tocynnau ar-lein er budd masnachol
 • efallai na fydd tocynnau sydd wedi eu difrodi neu eu haddasu yn ddilys ac na fydd y deiliad yn cael mynediad
  efallai y gofynnir am brawf cyn hawlio rhai tocynnau a brynwyd ar-lein wrth fynd i mewn e.e. NUS
 • Ymddiheurwn nad yw talebau gostyngiad, cynigion hyrwyddo na chynigion eraill yn ddilys wrth brynu tocynnau ar-lein, gan gynnwys talebau Tesco Clubcard.

Polisi dychwelyd ein siop

Gobeithio eich bod wrth eich bodd gyda’ch archeb. Os hoffech ddychwelyd cynnyrch (heblaw am gyhoeddiadau) a brynwyd gennyn ni, gallwn ad-dalu neu gyfnewid.

Pwysig:

Dim ond os yw cyhoeddiad yn ddiffygiol/wedi difrodi wrth gael ei gludo neu cyn ei anfon y gellir cael ad-daliad, neu os ydyn ni’n anfon y cyhoeddiad/au anghywir atoch chi.

Rhaid dychwelyd yr eitemau heb eu defnyddio, yn y pecyn gwreiddiol (gyda’r labeli) a’u dychwelyd o fewn 30 diwrnod i dderbyn eich archeb. Mae’r polisi hwn yn ychwanegol at eich hawliau statudol a’ch hawliau defnyddiwr.

I drefnu dychwelyd eitem, e-bostiwch CadwOnlineShop@llyw.cymru ble cewch God Dychwelyd a ffurflen ddychwelyd. Dylid dychwelyd nwyddau a’ch ffurflen ddychwelyd wedi ei llenwi at:

Manwerthu Cadw — Siop Ar-lein,
Ty'r Afon
Heol Bedwas
Caerffili
CF83 8WT

Anfonwch eich pecyn mewn ffordd ddiogel neu mewn ffordd y gellir ei holrhain a chadwch y prawf eich bod wedi ei bostio. Y cwsmer sy’n talu’r costau dychwelyd oni bai bod eitem yn ddiffygiol.

Os ydyn ni’n anfon eitem na wnaethoch chi ei harchebu (eitem “anghywir”), e-bostiwch ni a byddwn yn anfon taleb bostio wedi’i rhagdalu atoch er mwyn i chi ddychwelyd yr eitem.

Caiff pob ad-daliad ei brosesu o fewn 14 diwrnod i’r dyddiad rydyn ni’n derbyn yr eitemau.

Caiff ad-daliadau eu had-dalu i’ch dull gwreiddiol o dalu tua deuddydd ar ôl cael eu prosesu. Yn dibynnu ar eich banc, gallai gymryd hirach i’r credyd ymddangos ar eich cyfriflen.

Noder: Os ydych chi wedi prynu eitem mewn siop Cadw ac eisiau ad-daliad, dim ond mewn siop y gellir prosesu hyn. Peidiwch â defnyddio’r broses uchod, os gwelwch yn dda.

Eitemau na ellir eu had-dalu na’u cyfnewid

Ni allwn gynnig ad-daliad na chyfnewid y nwyddau canlynol (os nad ydyn nhw’n ddiffygiol):

 • cyhoeddiadau; fel llyfrau tywys / pamffledi tywys
 • nwyddau darfodus; fel bwyd
 • nwyddau gofal personol
 • colur
 • gemwaith ar gyfer tyllau
 • CD, DVD neu fideos heb eu selio

Byddwn ni’n ad-dalu’r tâl cludiant llawn os caiff cynnyrch diffygiol neu wedi ei ddifrodi ei ddychwelyd, ond ddim os yw’r cynnyrch yn ddiangen yn unig.

Eitemau diffygiol

Os yw eitem yn ddiffygiol, cysylltwch â ni ar 03000 250022 neu e-bostiwch CadwOnlineShop@llyw.cymru i drafod trefnu dychwelyd yr eitem neu gael un yn ei le.