Abaty Tyndry Pamffledyn Canllaw
£1.95

Cafodd Abaty Tyndyrn ei sefydlu gan Walter fitz Richard de Clare, arglwydd Eingl-Normanaidd Cas-gwent, ar 9 Mai 1131. Dim ond yr ail ganolfan oedd hon i’r Sistersiaid ei sefydlu yn holl Ynysoedd Prydain, a dyma ble y daeth yr urdd â’i math arloesol newydd o fynachaeth i Gymru. Daeth y gymuned wreiddiol o 13 o ‘fynachod gwyn’ i ddyffryn Gwy o abaty Ffrengig l’Aumône (Loir-et-Cher), cangen — neu ‘ferch’ — i famabaty mawr yr urdd yn Cîteaux ym Mwrgwyn. Roedd y safle a gafodd ei ddewis ar gyfer yr abaty newydd, yn y rhan gymharol anghysbell a choediog yma o’r dyffryn, ymhell o ddwndwr y byd, yn nodweddiadol o safleoedd y Sistersiaid. Roedd hefyd yn hanfodol bod y gymuned ifanc yn gallu sicrhau tir er mwyn ffynnu. Yn ffodus, roedd Walter de Clare wedi rhoi ystâd sylweddol i’r mynachod a hynny ar ochr Gymreig ac ochr Seisnig afon Gwy. Ble bynnag yr oedd modd, roedd y tir hwn yn cael ei drefnu’n ffermydd cryno nodweddiadol o’r math yr oedd yn Sistersiaid cynnar yn ei ffafrio.

 

Maenorau oedd yr enw arnyn nhw. Yn ystod y ddeuddegfed ganrif, byddai’r llu o frodyr lleyg oedd gan yr abaty wedi bod yn brysur yn creu ardaloedd ar gyfer ffermio tir âr, yn codi adeiladau fferm, yn torri coetir, ac yn draenio corsydd yr arfordir i wella lefelau cynnyrch. Arwydd clir o’i lwyddiant oedd fod Abaty Tyndyrn wedi sefydlu cangen ei hun, yn Kingswood yn swydd Gaerloyw yn 1139.

Manylion yr Eitem
Cod y Cynnyrch : CPC00034

Cyhoeddwyd 2016 / 8 tudalen / ISBN 978-1-8576-331-6 

Maint 150mm (ll) x 210mm (u) Y Gymraeg

Dewisiadau Dosbarthu

Diolch am eich archeb.

Mae’r prisiau a ddangosir ar gyfer dosbarthu yn y DU yn unig. I drafod archebion tramor anfonwch e-bost i SiopArleinCadw@llyw.cymru

GWYBODAETH AM DDOSBARTHU
Dosbarthu Safonol i’r DU (gan y Post Brenhinol neu Gludwr) £2.95

Dosbarthu Safonol
Mae’n berthnasol i ddosbarthu i’r DU ar raddfa safonol yn unig – gallwch ddisgwyl i’ch nwyddau gael eu dosbarthu gan y Post Brenhinol neu Gludwr o fewn 7 diwrnod gwaith ar ôl i chi archebu.

Gall gymryd hirach i ddosbarthu i ardaloedd pellennig, sy’n cynnwys y codau post canlynol: AB, BT, DD 8-11, HS, IV, KA 27-28, KW, PA20-23, 28-29, 31, 34, 41 ymlaen, PH8, 10, 16, 18 ymlaen, TR21-25, ZE.

Pryd fydd fy nwyddau’n cael eu dosbarthu?
Unwaith i chi archebu ar-lein, byddwn ni’n anfon e-bost cadarnhau i chi gyda’r pwnc ‘Siop Ar-lein Cadw – diolch am eich archeb’.

Os nad ydych chi’n derbyn yr e-bost hwn o fewn 24 awr ar ôl archebu neu os nad yw’ch nwyddau wedi cael eu dosbarthu o fewn yr amser a nodwyd yn yr e-bost, dylech e-bostio:CadwOnlineShop@gov.wales.

Tocynnau
Os ydych chi wedi prynu tocyn/tocynnau ar gyfer digwyddiad, byddwch yn cael e-bost yn cadarnhau eich archeb. Cofiwch ddod â’ch cadarnhad archebu gyda chi er mwyn ichi gael mynediad i'r digwyddiad.

DYCHWELYD AC AD-DALU

Ein polisi dychwelyd:
Rydym yn gobeithio y byddwch chi wrth eich bod gyda’ch archeb. Os hoffech ddychwelyd nwyddau a brynoch gennyn ni (ac eithrio cyhoeddiadau), gallwn roi ad-daliad i chi neu gyfnewid eich nwyddau.

Pwysig: Dim ond os yw cyhoeddiad yn ddiffygiol neu wedi torri yn ystod ei gludo neu cyn ei ddosbarthu y gallwn ni roi ad-daliad amdano, neu os ydyn ni’n anfon y cyhoeddiad anghywir atoch chi.

Mae’n rhaid dychwelyd nwyddau o fewn 30 diwrnod i’w derbyn, yn y pecynnau gwreiddiol (gyda labeli) a heb eu defnyddio. Mae’r polisi hwn yn ychwanegol i’ch hawliau statudol a’ch hawliau defnyddwyr.

E-bostiwch CadwOnlineShop@gov.wales i drefnu dychwelyd nwyddau, a byddwch yn derbyn Cod Awdurdodi Dychwelyd a ffurflen ddychwelyd. Dylid anfon nwyddau a’ch ffurflen ddychwelyd at:

Cadw – Siop Ar-lein,
Uned 5/7 Cefn Coed,
Parc Nantgarw,
Caerdydd.
CF15 7QQ

Anfonwch y pecyn gan ddefnyddio dull diogel y gellir ei olrhain a chofiwch gadw tystiolaeth eich bod wedi ei bostio. Y cwsmer sy’n talu am gost dychwelyd os nad yw nwyddau’n ddiffygiol.

Os anfonon ni nwyddau atoch chi na wnaethoch chi eu harchebu (nwyddau “anghywir”), e-bostiwch ni ac anfonwn daleb bostio wedi ei rhagdalu atoch chi er mwyn i chi eu dychwelyd aton ni.

Bydd pob ad-daliad yn cael ei brosesu o fewn 14 diwrnod i’r nwyddau gael eu dychwelyd. Bydd ad-dalid yn cael ei roi’n ôl i’r dull gwreiddiol o dalu o fewn rhyw ddeuddydd o gael ei brosesu. Yn ddibynnol ar eich banc, efallai y bydd yn cymryd hirach i’r credyd ymddangos ar eich cyfriflen.

Noder: Os ydych chi wedi prynu nwyddau yn un o siopau Cadw ac eisiau ad-daliad, dim ond yn y siop y gall hyn gael ei brosesu. Gofynnir yn garedig i chi beidio â defnyddio’r broses uchod.

Nwyddau na ellir eu cyfnewid na’u had-dalu

Ni allwn gynnig cyfnewid nac ad-dalu’r nwyddau canlynol (os nad ydyn nhw’n ddiffygiol):

  • cyhoeddiadau; fel llyfrau tywys / pamffledi tywys
  • nwyddau darfodus; fel bwyd
  • nwyddau ymbincio personol
  • colur
  • gemwaith ar gyfer tyllau (clustdlysau a.y.b.)
  • CDs, DVDs neu fideos heb eu selio

Byddwn ni’n ad-dalu’r tâl dosbarthu pan fo nwyddau diffygiol neu wedi torri’n cael eu dychwelyd, ond nid pan na fod eisiau’r nwyddau.

Nwyddau diffygiol

Os yw nwyddau’n ddiffygiol, cysylltwch â ni ar 03000 250022 neu e-bostiwch CadwOnlineShop@gov.wales i drafod sut i ddychwelyd y nwyddau neu gael rhai newydd.

 

Cyflwyno o
£2.95

 


Mae eich data mewn dwylo diogel

Bydd y wybodaeth bersonol yr ydym yn ei gasglu yn cael ei brosesu i weinyddu eich cytundeb aelodaeth. Ni fydd Cadw yn ei ddefnyddio at unrhyw bwrpas arall. Bydd eich data yn cael ei gadw am hyd eich aelodaeth ac am 12 mis wedi iddo ddod i ben.