Mae’r telerau ac amodau hyn yn berthnasol i bob categori o Gynllun Aelodaeth Cadw

Yn y telerau ac amodau hyn:

 • Cerdyn Aelodaeth yw’r cerdyn sy’n cael ei roi i aelodau Cadw, ac sy’n rhoi amrywiaeth o fanteision i’r aelodau hynny.
 • Deiliad y Cerdyn Aelodaeth yw’r person sy’n cael ei enwi ar y Cerdyn Aelodaeth.
 1. Dim ond y person y mae’r Cerdyn Aelodaeth wedi cael ei roi iddo gaiff ei ddefnyddio ac ni chaniateir iddo gael ei drosglwyddo. 
 2. Mae’r Cerdyn Aelodaeth yn rhoi hawl i Ddeiliad Cerdyn Aelodaeth gael mynediad am ddim i safleoedd Cadw lle mae’n rhaid talu, a hynny yn ystod oriau agor arferol y safleoedd hynny.  Ni fydd mynediad am ddim i safleoedd neu rannau o safleoedd Cadw lle mae’n rhaid talu yn cael ei ganiatáu fel rheol ar achlysuron arbennig neu ddyddiau digwyddiadau sydd y tu allan i oriau agor arferol y safleoedd hynny. Mae Cadw’n cadw’r hawl i godi ffioedd ychwanegol ar achlysuron arbennig a dyddiau digwyddiadau. Ni fydd meddu ar Gerdyn Aelodaeth yn rhoi hawl i fynediad am ddim i Ddeiliad Cerdyn Aelodaeth ar achlysuron arbennig a/neu ddyddiau digwyddiadau.
 3. Os yw’r Cerdyn Aelodaeth yn rhoi hawl i Ddeiliad Cerdyn Aelodaeth gael mynediad am ddisgownt neu am ddim i safleoedd English Heritage, Historic Scotland neu Manx Heritage lle mae’n rhaid talu yn ystod oriau agor arferol y safleoedd hynny, ni fydd mynediad am ddisgownt neu am ddim i’r safleoedd hynny yn cael ei ganiatáu fel rheol ar achlysuron arbennig neu ddyddiau digwyddiadau.
 4. Os bydd Deiliad Cerdyn Aelodaeth yn defnyddio neu’n ceisio defnyddio’r Cerdyn Aelodaeth yn unrhyw un o safleoedd English Heritage, Historic Scotland neu Manx Heritage, bydd defnyddio’r Cerdyn Aelodaeth yno yn dod o dan unrhyw delerau neu amodau sydd gan English Heritage, Historic Scotland neu Manx Heritage.
 5. Er mwyn cael mynediad am ddim i unrhyw safle neu brynu nwyddau Cadw am ddisgownt, rhaid dangos y Cerdyn Aelodaeth (ni fydd llungopi yn cael ei dderbyn).  Os nad ydych yn dangos y Cerdyn Aelodaeth, bydd rhaid talu’r pris mynediad llawn neu’r pris prynu llawn ac ni fydd hawl i Ddeiliad y Cerdyn Aelodaeth hawlio unrhyw un o’r taliadau hynny yn ôl.
 6. Gellir gofyn i Ddeiliad Cerdyn Aelodaeth ddangos prawf adnabod arall wrth ddefnyddio’r Cerdyn Aelodaeth, ac mae Cadw yn cadw’r hawl i wrthod mynediad am ddim os nad ydych yn dangos prawf adnabod o’r fath.
 7. Mae Cadw, English Heritage, Historic Scotland a Manx Heritage yn cadw’r hawl i wrthod mynediad yn ôl eu disgresiwn. Ni fydd Cadw yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb os yw English Heritage, Historic Scotland neu Manx Heritage yn gwrthod derbyn Cerdyn Aelodaeth.
 8. Mae’r Cerdyn Aelodaeth yn ddilys o’r dyddiad y caiff ei roi hyd at y dyddiad y daw i ben, sydd wedi’i nodi ar y Cerdyn Aelodaeth neu, yn achos unrhyw aelod am oes, drwy gydol oes yr aelod hwnnw.
 9. Mae’r Cerdyn Aelodaeth yn parhau i fod yn eiddo i Cadw. Os yw’r Cerdyn Aelodaeth yn cael ei golli, rhaid i Ddeiliad Cerdyn Aelodaeth wneud cais i Cadw am Gerdyn Aelodaeth newydd. Codir £2.50 amdano.
 10. Os ydych yn rhoi gwybodaeth anghywir gyda’r bwriad o dwyllo Cadw, neu’n defnyddio’r Cerdyn Aelodaeth mewn modd amhriodol, gall hyn arwain at ei ddiddymu.
 11. Os na fydd Deiliad Cerdyn Aelodaeth yn gwneud unrhyw daliad sy’n ddyledus i Cadw bydd hynny’n arwain at ddiddymu’r Cerdyn Aelodaeth.
 12. Mae Cadw yn cadw’r hawl i ddileu mynediad am ddisgownt a/neu fynediad am ddim ar unrhyw rai neu’r cyfan o safleoedd Cadw, English Heritage, Historic Scotland neu Manx Heritage ar unrhyw adeg drwy roi rhybudd rhesymol. Caiff gwybodaeth o’r fath ei roi ar wefan Cadw (www.gov.wales/cadw).
 13. Mae Cadw yn cadw’r hawl i newid y telerau a’r amodau hyn, neu’r manteision sydd ar gael i Ddeiliaid Cerdyn Aelodaeth, ar unrhyw adeg drwy roi unrhyw newidiadau ar wefan Cadw.  Bydd unrhyw newidiadau yn digwydd ar y dyddiad y gosodir nhw ar y wefan. Rydym yn eich cynghori i edrych ar y telerau a’r amodau hyn yn rheolaidd rhag ofn bod diweddariadau.
 14. Yn amodol ar gymal 15 dim ond i brosesu’ch archeb am Gerdyn Aelodaeth ac i’w weinyddu y bydd Cadw, a’r darparwr trydydd parti y mae’n ei ddefnyddio i brosesu’r Cerdyn Aelodaeth, yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol. Ni fyddan nhw’n datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw drydydd partïon eraill oni bai ei bod yn ofynnol iddyn nhw wneud hynny o dan unrhyw ddeddf neu reoliad.
 15. Hoffai Cadw anfon gwybodaeth atoch am wasanaethau, nwyddau a safleoedd Cadw.  Os nad ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth, ticiwch y blychau perthnasol ar y Ffurflen Gais am Gerdyn Aelodaeth. Neu anfonwch neges e-bost aton ni yn cadwmembership@equinox.wales ar unrhyw adeg a bydd Cadw yn tynnu’ch enw oddi ar y rhestr bostio.
 16. Wrth ymuno â Chynllun Aelodaeth Cadw ar-lein, dylech dderbyn e-bost yn cadarnhau o fewn 10 munud. Os nad ydych yn derbyn e-bost edrychwch yn eich ffolderi sothach a sbam. Os nad yw eich cadarnhad wedi cyrraedd o fewn 24 awr cysylltwch â thîm aelodaeth Cadw ar cadwmembership@equinox.wales
 17. Os yw Deiliad y Cerdyn Aelodaeth yn talu gyda debyd uniongyrchol ac ar ei hôl hi o ran talu, mae Cadw yn cadw’r hawl i wrthod mynediad i safleoedd Cadw lle mae’n rhaid talu, i ddiddymu’r aelodaeth honno ac i fynd ar ôl y balans sydd heb ei dalu.
 18. Os yw Deiliad Cerdyn Aelodaeth eisiau gwneud newidiadau i’w categori aelodaeth yn ystod eu tanysgrifiad cyfredol, er enghraifft newid o aelodaeth ar y cyd i aelodaeth sengl, dylai’r Deiliad Cerdyn Aelodaeth gysylltu â Cadw. Bydd Cadw yn rhoi hyn ar waith fel bod categori aelodaeth newydd pan fydd yr aelod yn adnewyddu eto.    Ni fydd Cerdyn Aelodaeth newydd nac ad-daliad yn cael eu rhoi. Os yw Deiliad Cerdyn Aelodaeth eisiau ychwanegu aelod arall, bydd Cadw yn gofyn i Ddeiliad y Cerdyn Aelodaeth dalu unrhyw wahaniaeth a bydd yn rhoi Cardiau aelodaeth newydd fel bo angen.
 19. Bydd Cadw yn cysylltu â Deiliad Cerdyn Aelodaeth tua mis cyn bod angen adnewyddu eu haelodaeth. Byddan nhw’n nodi’r dyddiad y bydd yr aelodaeth yn dod i ben ynghyd ag unrhyw gamau pellach y bydd angen i Ddeiliad Cerdyn Aelodaeth eu cymryd er mwyn parhau â’u tanysgrifiad.
 20. Os yw tâl aelodaeth Deiliad Cerdyn Aelodaeth yn cael ei dalu â Debyd Uniongyrchol, bydd Cadw yn adnewyddu aelodaeth Deiliad y Cerdyn Aelodaeth yn awtomatig ar ôl 12 mis. Bydd yn casglu’r arian ar gyfer y cyfnod tanysgrifio nesaf, oni bai fod yr aelod yn hysbysu Cadw, a hynny cyn y dyddiad adnewyddu, nad yw eisiau adnewyddu ei aelodaeth,
 21. Pa un ai ydych chi’n gwneud cais am Gerdyn Aelodaeth ar-lein neu dros y ffôn mae gennych chi hawl gyfreithiol i newid eich meddwl o fewn 14 diwrnod ar ôl dyddiad y cais ac i gael ad-daliad. Os ydych chi wedi ymweld â safle Cadw lle mae’n rhaid talu yn ystod y cyfnod hwnnw bydd rhaid i chi dalu'r tâl mynediad perthnasol ar gyfer yr ymweliad hwnnw.