Abaty Glyn y Groes Pamffledyn Canllaw
£1.95

Roedd Abaty Glyn y Groes yn enghraifft o dwf cyflym urdd y Sistersiaid yng Nghymru a’r berthynas glos rhwng y ‘brodyr gwynion’ a’r tywysogion Cymreig.

Daeth yn fan claddu i linach brenhinol Powys Fadog, rhan ogleddol y dalaith, ac yn gartref I lawysgrifau gwerthfawr. Enw arall oedd Abaty Llanegwestl — fe gafodd trigolion y llan gwreiddiol eu symud er mwyn rhoi tawelwch ac unigedd i’r 13 mynach a ddaeth yma yn 1201 o Abaty Ystrad Marchell ger y Trallwng.

Ychydig iawn o dystiolaeth sydd yna ar bapur am hanes Abaty Glyn y Groes cyn diddymiad y mynachlogydd yn yr 1530au, hyd yn oed am y tân mawr a ddinistriodd rannau helaeth o’r abaty o fewn tua hanner canrif i’w godi.

Manylion yr Eitem
Cod y Cynnyrch : CPC00028

Cyhoeddwyd 2016 / 8 tudalen / ISBN 978-1-8576-361-3 

Maint 150mm (ll) x 210mm (u) Y Gymraeg

Dewisiadau Dosbarthu

Gwybodaeth bwysig am eich archeb

 

Diolch am eich archeb.

Mae gwybodaeth am docynnau a brynwyd ar-lein, nwyddau o’r siop ac ad-daliadau isod. Efallai yr hoffech chi arbed/tynnu llun o’r dudalen hon ar gyfer y dyfodol.

Ceir manylion am unrhyw beth a brynwyd ar wefan Cadw, gan gynnwys aelodaeth, nwyddau o’r siop a thocynnau yn MyCadw trwy fynd i: https://www.aelodaethcadw.gwasanaeth.llyw.cymru/?force=2

 

Tocynnau

Os ydych chi wedi prynu tocynnau ar gyfer digwyddiad, caiff y rhain eu hanfon ar e-bost. Os nad ydych chi wedi derbyn eich e-docynnau o fewn awr i gwblhau eich trafodiad, edrychwch yn eich ffolder sothach / sbam, neu mewngofnodwch i MyCadw.

Dewch â’ch e-docyn(nau) gyda chi er mwyn sicrhau mynediad, os gwelwch yn dda.

 

Weithiau mae rhai safleoedd ar gau am resymau sydd tu hwnt i’n rheolaeth ni, gallwn ni gynnal diwrnodau mynediad am ddim a / neu ddigwyddiadau arbennig. Ewch i

wefan Cadw, ein cyfrifon Facebook neu Twitter  neu ffoniwch y safle cyn ymweld i sicrhau ei fod ar agor.

 

Os ydych chi’n aelod o Cadw ac yn prynu tocynnau er mwyn mynychu gyda gwesteion, cofiwch ddod â’ch cerdyn aelodaeth dilys er mwyn cael mynediad am ddim.

 

Am unrhyw ymholiadau eraill sy’n ymwneud â thocynnau, cysylltwch â

CadwDigital@gov.wales 

 

Nwyddau o’r siop

Dim ond ar gyfer cludiant yn y DU mae’r prisiau. I drafod archebion tramor, e-bostiwch

CadwOnlineShop@gov.wales.

 

GWYBODAETH AM GLUDIANT

Cludiant safonol y DU (gan y Post Brenhinol neu Gludwr) £2.95

 

Cludiant Safonol

Yn berthnasol i gludiant safonol y DU yn unig – gallwch ddisgwyl cludiant gan y Post Brenhinol neu gludwr o fewn 7 diwrnod i archebu.

 

Gallai cludiant i ardaloedd diarffordd gymryd hirach, gan gynnwys y codau post canlynol: AB, BT, DD 8-11, HS, IV, KA 27-28, KW, PA20-23, 28-29, 31, 34, 41 ymlaen, PH8, 10, 16, 18 ymlaen, TR21-25, ZE.

 

Pryd fyddaf yn derbyn fy nwyddau?

Ar ôl i chi archebu ar-lein, byddwn ni’n anfon e-bost cadarnhau â’r pwnc ‘Siop Ar-lein Cadw – diolch am eich archeb’ atoch chi.

Os nad ydych chi wedi derbyn yr e-bost hwn o fewn 24 awr i archebu neu os nad yw eich nwyddau wedi cyrraedd o fewn yr amser a nodir yn yr e-bost, e-bostiwch:

CadwOnlineShop@gov.wales.

 

Dychwelyd ac ad-dalu

 Ein polisi ad-dalu tocynnau ar-lein:

  • Gellirgweldprisiautocynnau, argaeleddtocynnau ac amseroeddagorsafleoedd ar cymru/cadw
  • Mae’n rhaid talu am docynnau a ffioedd archebu wrth archebu ac ni ellir cadw tocynnau heb dalu.
  • Ni ad-delir tocynnau ar-lein ar gyfer digwyddiadau oni bai bod y digwyddiad yn cael ei ganslo gan Cadw, yn ad-delir yn llawn.
  • Ni ad-delir tocynnau mynediad dydd ar-lein.
  • Mae ein tocynnau mynediad dydd ar-lein yn ddilys am chwe mis ar ôl y dyddiad prynu. Defnyddiwch nhw cyn y dyddiad dod i ben os gwelwch yn dda, oherwydd ni allwn roi ad-daliad am docynnau sydd heb eu defnyddio.
  • Ni ellir cyfnewid, trosglwyddo nac ailwerthu tocynnau ar-lein er budd masnachol.
  • Efallai na fydd tocynnau sydd wedi eu difrodi neu eu haddasu yn ddilys ac na fydd y deiliad yn cael mynediad.
  • Efallai y gofynnir am brawf cyn hawlio rhai tocynnau a brynwyd ar-lein wrth fynd i mewn e.e. NUS
  • Ymddiheurwn nad yw talebau gostyngiad, cynigion hyrwyddo na chynigion eraill yn ddilys wrth brynu tocynnau ar-lein, gan gynnwys talebau Tesco Clubcard.
  • Mae plant o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim, felly nid oes angen tocyn mynediad dydd ar-lein er mwyn mynd i mewn.

Polisi dychwelyd ein siop:

Gobeithio eich bod wrth eich bodd gyda’ch archeb. Os hoffech ddychwelyd cynnyrch (heblaw am gyhoeddiadau) a brynwyd gennyn ni, gallwn ad-dalu neu gyfnewid.

 

Pwysig: Dim ond os yw cyhoeddiad yn ddiffygiol/wedi difrodi wrth gael ei gludo neu cyn ei anfon y gellir cael ad-daliad, neu os ydyn ni’n anfon y cyhoeddiad/au anghywir atoch chi.

Rhaid dychwelyd yr eitemau heb eu defnyddio, yn y pecyn gwreiddiol (gyda’r labeli) a’u dychwelyd o fewn 30 diwrnod i dderbyn eich archeb. Mae’r polisi hwn yn ychwanegol at eich hawliau statudol a’ch hawliau defnyddiwr.

I drefnu dychwelyd eitem, e-bostiwch

CadwOnlineShop@gov.wales ble cewch God Dychwelyd a ffurflen ddychwelyd. Dylid dychwelyd nwyddau a’ch ffurflen ddychwelyd wedi ei llenwi at:

Manwerthu Cadw – Siop Ar-lein,
Uned 5/7 Cefn Coed,
Parc Nantgarw,
Caerdydd,
CF15 7QQ.

Anfonwch eich pecyn mewn ffordd ddiogel neu mewn ffordd y gellir ei holrhain a chadwch y prawf eich bod wedi ei bostio. Y cwsmer sy’n talu’r costau dychwelyd oni bai bod eitem yn ddiffygiol.

Os ydyn ni’n anfon eitem na wnaethoch chi ei harchebu (eitem “anghywir”), e-bostiwch ni a byddwn yn anfon taleb bostio wedi’i rhagdalu atoch er mwyn i chi ddychwelyd yr eitem.

Caiff pob ad-daliad ei brosesu o fewn 14 diwrnod i’r dyddiad rydyn ni’n derbyn yr eitemau.

Caiff ad-daliadau eu had-dalu i’ch dull gwreiddiol o dalu tua deuddydd ar ôl cael eu prosesu. Yn dibynnu ar eich banc, gallai gymryd hirach i’r credyd ymddangos ar eich cyfriflen.

Noder: Os ydych chi wedi prynu eitem mewn siop Cadw ac eisiau ad-daliad, dim ond mewn siop y gellir prosesu hyn. Peidiwch â defnyddio’r broses uchod, os gwelwch yn dda.

 

Eitemau na ellir eu had-dalu na’u cyfnewid

Ni allwn gynnig ad-daliad na chyfnewid y nwyddau canlynol (os nad ydyn nhw’n ddiffygiol):

 

cyhoeddiadau; fel llyfrau tywys / pamffledi tywys

nwyddau darfodus; fel bwyd

nwyddau gofal personol

colur

gemwaith ar gyfer tyllau

CD, DVD neu fideos heb eu selio

 

Byddwn ni’n ad-dalu’r tâl cludiant llawn os caiff cynnyrch diffygiol neu wedi ei ddifrodi ei ddychwelyd, ond ddim os yw’r cynnyrch yn ddiangen yn unig.

 

Eitemau diffygiol

Os yw eitem yn ddiffygiol, cysylltwch â ni ar 03000 250022 neu e-bostiwch CadwOnlineShop@gov.wales i drafod trefnu dychwelyd yr eitem neu gael un yn ei le.

 

Cyflwyno o
£2.95

 


Mae eich data mewn dwylo diogel

Bydd y wybodaeth bersonol yr ydym yn ei gasglu yn cael ei brosesu i weinyddu eich cytundeb aelodaeth. Ni fydd Cadw yn ei ddefnyddio at unrhyw bwrpas arall. Bydd eich data yn cael ei gadw am hyd eich aelodaeth ac am 12 mis wedi iddo ddod i ben.