Skip to main content

Mae'r telerau ac amodau hyn yn berthnasol i bob categori o Gynllun Aelodaeth Cadw

Y Cerdyn Aelodaeth yw'r cerdyn a roddir i aelodau Cadw sy'n darparu ystod o fuddion i'r aelodau hynny. Y Deiliad Cerdyn Aelodaeth yw'r person a enwir ar y Cerdyn Aelodaeth.
 

  1. Mae'r Cerdyn Aelodaeth yn rhoi’r hawl i Ddeiliad y Cerdyn Aelodaeth gael mynediad am ddim i safleoedd Cadw, pecyn aelodaeth am ddim, gan gynnwys map, 10% i ffwrdd yn siopau anrhegion Cadw, mynediad am ddim i Manx National Heritage Properties a 50% o'r mynediad i safleoedd English Heritage a Historic Scotland ym mlwyddyn un o aelodaeth a mynediad am ddim ar ôl adnewyddu. Fel rhan o'ch aelodaeth, byddwch hefyd yn derbyn cylchlythyr e-bost.

  2. Dim ond y person y cafodd y Cerdyn Aelodaeth all ei ddefnyddio ac ni chaiff ei drosglwyddo

  3. Mae’r data personol a gesglir gan Cadw yn angenrheidiol er mwyn i ni allu gweinyddu eich contract aelodaeth. Bydd Cadw yn rhannu eich gwybodaeth ag Golley Slater, asiantaeth trydydd parti, i weinyddu eich aelodaeth o Cadw yn gyffredinol a Mediascene i weinyddu dosbarthu’r cylchgrawn Etifeddiaeth y Cymry Ni rennir eich data â thrydydd partïon y tu allan i weinyddu eich aelodaeth. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ein polisi preifatrwydd.

  4. Fel rhan o'ch cytundeb aelodaeth, dim ond am 12 mis ar ôl y dyddiad dod i ben y bydd eich data personol yn cael ei gadw ac yna'n ddienw at ddibenion archwilio, adrodd a gwerthuso - ni chaiff data personol ei gadw ar ôl yr amser hwn. Yn ystod y 12 mis hwn, byddwn yn cysylltu â chi yn achlysurol drwy'r post neu drwy e-bost gyda gwybodaeth am adnewyddu aelodaeth yn unig.

  5. Ar gyfer polisi preifatrwydd Cadw yn unol â GDPR ewch i: cadw.llyw.cymru/polisi-preifatrwydd

  6. Bydd y Cerdyn Aelodaeth yn rhoi hawl i ddeiliad y Cerdyn Aelodaeth gael mynediad am ddim i safleoedd talu Cadw yn ystod oriau agor arferol y safleoedd hynny. Ni chaniateir mynediad am ddim i safleoedd talu Cadw neu rannau o safleoedd ar achlysuron arbennig neu ddiwrnodau digwyddiad sydd y tu allan i oriau agor arferol. Mae Cadw yn cadw'r hawl i osod ffioedd ychwanegol am ddigwyddiadau arbennig ac arddangosfeydd yn safleoedd Cadw ac ni fydd meddiant Cerdyn Aelodaeth yn hawlio Deiliad y Cerdyn Aelodaeth i gael mynediad am ddim i ddigwyddiadau arbennig a / neu arddangosfeydd.

  7. Os bydd y Cerdyn Aelodaeth yn rhoi hawl i ddeiliad y Cerdyn Aelodaeth i gael mynediad disgownt neu am ddim i mewn i safleoedd English Heritage, Historic Scotland neu Manx Heritage yn ystod oriau agor arferol y safleoedd hynny, ni fydd y gostyngiad neu fynediad am ddim i safleoedd o'r fath neu rannau o safleoedd yn cael ei ganiatáu’n arferol ar achlysuron arbennig neu ddiwrnodau digwyddiad.

  8. Os bydd y Deiliad Cerdyn Aelodaeth yn defnyddio neu'n ceisio defnyddio'r Cerdyn Aelodaeth ar unrhyw safle English Heritage, Historic Scotland neu Manx Heritage, bydd y fath ddefnydd yn ddarostyngedig i unrhyw delerau ac amodau yn Lloegr, Heritage Scotland neu Manx Heritage.

  9. Er mwyn cael mynediad disgownt neu am ddim i unrhyw safleoedd neu brynu nwyddau ar bris gostyngol Cadw, rhaid cynhyrchu'r Cerdyn Aelodaeth (ni dderbynnir llungopïau). Os na chynhyrchir y Cerdyn Aelodaeth, rhaid talu'r tâl llawn am y pris mynediad neu'r pryniant llawn ac ni fydd gan ddeiliad y Cerdyn Aelodaeth hawl i gael ad-daliad o'r taliadau hynny. Mae'n rhaid i bob aelod unigol sydd ag aelodaeth teulu neu aelodaeth ar y cyd ddangos eu cardiau aelodaeth er mwyn cael mynediad rhatach neu fynediad am ddim i unrhyw o safleoedd Cadw neu i gael gostyngiad wrth brynu nwyddau Cadw.

  10. Gellir gofyn i ddeiliaid cardiau aelodaeth ddarparu prawf hunaniaeth ar wahân wrth ddefnyddio'r Cerdyn Aelodaeth ac mae Cadw yn cadw'r hawl i wrthod mynediad am ddim os na ddarperir prawf o'r fath.

  11. Mae Cadw, English Heritage, Historic Scotland a Manx Heritage yn cadw'r hawl i wrthod mynediad yn ôl eu disgresiwn. Ni ddylai Cadw fod yn gyfrifol am unrhyw wrthodiad gan English Heritage, Historic Scotland neu Manx Heritage i dderbyn Cerdyn Aelodaeth.

  12. Mae'r Cerdyn Aelodaeth yn ddilys o ddyddiad y dyroddiad tan y dyddiad dod i ben a bennir ar y Cerdyn Aelodaeth neu yn achos unrhyw aelod o fywyd, am oes yr aelod hwnnw.

  13. Mae'r Cerdyn Aelodaeth yn dal i fod yn eiddo i Cadw. Os bydd y Cerdyn Aelodaeth yn cael ei golli, rhaid i'r Deiliad Cerdyn Aelodaeth wneud cais i Cadw am Gerdyn Aelodaeth newydd am gost o £2.50.

  14. Bydd rhoi gwybodaeth anghywir gyda'r bwriad o dwyllo Cadw, neu ddefnydd amhriodol o'r Cerdyn Aelodaeth, yn arwain at fforffedu'r Cerdyn Aelodaeth.

  15. Bydd methiant gan y Deiliad Cerdyn Aelodaeth i wneud unrhyw daliad sy'n ddyledus ac yn daladwy i Cadw yn arwain at fforffedu'r Cerdyn Aelodaeth.

  16. Mae Cadw yn cadw'r hawl i dynnu mynediad disgownt a / neu fynediad am ddim ar unrhyw un o'r safleoedd Cadw, English Heritage, Historic Scotland neu Manx Heritage ar unrhyw amser neu unrhyw rybudd rhesymol ar unrhyw adeg. Bydd rhybudd o'r fath yn cael ei bostio ar wefan Cadw cadw.llyw.cymru

  17. Mae Cadw yn cadw'r hawl i newid y telerau a'r amodau hyn neu'r buddion sydd ar gael i ddeiliaid cardiau aelodaeth ar unrhyw adeg trwy bostio unrhyw newidiadau ar wefan Cadw. Bydd unrhyw newidiadau yn digwydd ar y dyddiad y cânt eu postio ar y wefan. Fe'ch cynghorir i wirio'r telerau a'r amodau hyn yn rheolaidd ar gyfer y diweddariadau.

  18. Wrth ymuno â Chynllun Aelodaeth Cadw ar-lein, dylech dderbyn unrhyw e-bost / e-byst cadarnhau o fewn 10 munud. Os na wnewch chi, gwiriwch unrhyw ffolderi sbam neu sothach. Os na fydd y cadarnhad yn cyrraedd o fewn 24 awr, cysylltwch â thîm aelodaeth Cadw ar cadwmemberships@golleyslater.co.uk neu ffoniwch 02920786022.

  19. Os bydd Deiliad Cerdyn Aelodaeth sy'n talu trwy Ddebyd Uniongyrchol yn methu taliad, mae Cadw yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i safleoedd talu Cadw, i ddiddymu'r aelodaeth honno a cheisio'r balans sy'n ddyledus o ran yr aelodaeth honno.

  20. Os yw Deiliad Cerdyn Aelodaeth yn dymuno gwneud newidiadau i'w categori aelodaeth yn ystod eu tanysgrifiad cyfredol, er enghraifft o newid o un ar y cyd i un sengl, dylai'r Deiliad Cerdyn Aelodaeth gysylltu â Cadw a fydd yn gweithredu hyn fel y bydd y categori aelodaeth newydd yn cael ei adlewyrchu yn adnewyddiad newydd yr aelod hwnnw. Ni chyhoeddir Cerdyn Aelodaeth neu ad-daliadau newydd. Os yw Deiliad Cerdyn Aelodaeth yn dymuno ychwanegu aelod ychwanegol, bydd Cadw yn gofyn i'r Deiliad Cerdyn Aelodaeth dalu'r gwahaniaeth a bydd yn cyhoeddi Cardiau Aelodaeth newydd yn unol â hynny.

  21. Bydd Cadw yn cysylltu â Deiliaid Aelodaeth oddeutu mis cyn i'r aelodaeth gael ei adnewyddu, gan roi manylion am ddyddiad dod i ben yr aelodaeth honno ac unrhyw gamau pellach y gall fod angen i'r Deiliad Cerdyn Aelodaeth eu cymryd er mwyn parhau â'u tanysgrifiad.

  22. Os telir tanysgrifiadau aelodaeth Deiliad Cerdyn Aelodaeth gan Ddebyd Uniongyrchol, bydd Cadw yn adnewyddu aelodaeth Deiliad y Cerdyn Aelodaeth yn awtomatig ar ôl 12 mis a chasglu'r arian am y cyfnod tanysgrifio i ddod oni bai bod yr aelod hwnnw'n hysbysu Cadw nad ydynt am adnewyddu eu haelodaeth cyn y dyddiad adnewyddu. Os ydych chi'n talu trwy ddebyd uniongyrchol, fe'ch cysylltir â chi o leiaf 14 diwrnod cyn i'ch aelodaeth ddod i ben i'ch hysbysu y bydd eich aelodaeth yn cael ei adnewyddu yn awtomatig oni bai y cyfarwyddir fel arall.

  23. Os ydych chi'n gwneud cais am Gerdyn Aelodaeth ar-lein neu dros y ffôn, mae gennych hawl gyfreithiol i newid eich meddwl o fewn 14 diwrnod i ddyddiad y cais a derbyn ad-daliad o ffioedd aelodaeth a dalwyd; ar yr amod, os ydych wedi ymweld ag unrhyw safle(oedd) talu Cadw o fewn y cyfnod hwnnw, byddwch yn atebol i dalu'r ffioedd mynediad perthnasol mewn perthynas â'r ymweliad(au) o'r fath.
  24. Mynediad am ddim i blant dan 18 oed gydag aelodaeth oedolyn neu berson hŷn. Mynediad am ddim i hyd at 6 o blant fesul oedolyn neu aelod hŷn. Nid yw'r cynnig hwn i'w ddefnyddio at ddibenion masnachol neu gan grwpiau sydd wedi eu trefnu.

  • Mae Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a RCAHMW yn cynnig gostyngiad o 10%.

Gall Aelodau Cadw fwynhau gostyngiad o 10% yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru neu unrhyw siopau Amgueddfa Cymru, ac mae RCAHMW hefyd yn cynnig 10% o'i gyhoeddiadau. Dangoswch eich Cerdyn Aelodaeth yn y siopau.


Telerau ac Amodau


Cyffredinol

  • Rhaid dangos Cerdyn Aelodaeth Cadw ddilys i staff yn y siopau
  • Bydd y gostyngiad yn berthnasol unwaith ac ni ellir ei ddefnyddio ar y cyd ag unrhyw gynigion eraill


Llyfrgell Genedlaethol Cymru (siop.llgc.org.uk)

  • Mae'r gostyngiad yn gyfyngedig i'r siop ac yn amodol ar wario o leiaf £5
  • Disgownt o'r siop ar-lein gan ddefnyddio CADW10$16 fel y cod disgownt hyrwyddo
  • Nid yw disgownt yn berthnasol i ddigwyddiadau Llyfrgell ac eitemau dot cyfyng Glas


Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (rcahmw.gov.uk)

  • Mae disgownt yn berthnasol i gyhoeddiadau pris llawn yn unig