Castell Caerffili Pamffledyn Canllaw
£1.95

Caerffili oedd un o’r cestyll mwyaf a adeiladwyd erioed yng Nghymru neu Loegr yn ystod y Canol Oesoedd. Roedd yn arloesi o ran dylunio cestyll ac yn y defnydd o amddiffynfeydd consentrig lle’r oedd cylchoedd o waliau cerrig uchel, gyda thyrau a phorthdai, yn cael eu codi y tu mewn i’w gilydd. Er hynny, dim ond rhyw hanner o’r hyn welwch chi heddiw oedd wedi ei adeiladu yn y Canol Oesoedd gan fod rhaglen hynod o waith adfer wedi bod yng Nghastell Caerffili yn y 1930au, a hynny’n parhau heddiw.

Ar ôl i William I — Gwilym Goncwerwr — oresgyn Lloegr yn 1066, rhoddodd gyfrifoldeb i Arglwyddi Normanaidd neu Arglwyddi’r Mers amddiffyn y ffin â Chymru. Rhwng tua 1090 a 1200 ymestynnodd yr arglwyddi hyn eu tiriogaeth yn araf ar draws gwastadeddau arfordir de Cymru. Gilbert de Clare (1243–95), iarll Caerloyw ac arglwydd Morgannwg, oedd y dyn mwyaf grymus a chefnog yn llys Lloegr. Penderfynodd gipio tiroedd y Cymry, gan gynnwys Caerffili a’r bryniau i’r gogledd, a dechreuodd godi ei gastell newydd yno yn 1268.

Manylion yr Eitem
Cod y Cynnyrch : CPC00036

Cyhoeddwyd 2016 / 8 tudalen / ISBN 978-1-8576-332-3 / 

Maint 150mm (ll) x 210mm (u) Y Gymraeg

Dewisiadau Dosbarthu

Diolch am eich archeb.

Mae’r prisiau a ddangosir ar gyfer dosbarthu yn y DU yn unig. I drafod archebion tramor anfonwch e-bost i SiopArleinCadw@llyw.cymru

GWYBODAETH AM DDOSBARTHU
Dosbarthu Safonol i’r DU (gan y Post Brenhinol neu Gludwr) £2.95

 

Dosbarthu Safonol
Mae’n berthnasol i ddosbarthu i’r DU ar raddfa safonol yn unig – gallwch ddisgwyl i’ch nwyddau gael eu dosbarthu gan y Post Brenhinol neu Gludwr o fewn 7 diwrnod gwaith ar ôl i chi archebu.

Gall gymryd hirach i ddosbarthu i ardaloedd pellennig, sy’n cynnwys y codau post canlynol: AB, BT, DD 8-11, HS, IV, KA 27-28, KW, PA20-23, 28-29, 31, 34, 41 ymlaen, PH8, 10, 16, 18 ymlaen, TR21-25, ZE.

Pryd fydd fy nwyddau’n cael eu dosbarthu?
Unwaith i chi archebu ar-lein, byddwn ni’n anfon e-bost cadarnhau i chi gyda’r pwnc ‘Siop Ar-lein Cadw – diolch am eich archeb’.

Os nad ydych chi’n derbyn yr e-bost hwn o fewn 24 awr ar ôl archebu neu os nad yw’ch nwyddau wedi cael eu dosbarthu o fewn yr amser a nodwyd yn yr e-bost, dylech e-bostio:SiopArleinCadw@llyw.cymru.

Tocynnau
Os ydych chi wedi prynu tocynnau ar gyfer digwyddiad, caiff y rhain eu hanfon atoch drwy e-bost. Dewch â’ch e-docyn(nau) gyda chi er mwyn cael mynediad i’r digwyddiad.

Tocynnau diwrnod

Os ydych wedi prynu tocynnau diwrnod, bydd y tocynnau yn cael eu hanfon atoch drwy e-bost. Dewch â’ch e-docyn(nau) gyda chi er mwyn cael mynediad i’r safle.

Mae tocynnau diwrnod yn ddilys am 6 mis o’r dyddiad prynu. Os nad ydych wedi derbyn eich e-docynnau o fewn awr i gwblhau eich trafodiad, yna fe ddylech edrych yn eich ffolder sothach (junk) a’ch ffolder spam.

Weithiau mae safleoedd ar gau am resymau sydd y tu hwnt i’n rheolaeth. Rydym yn argymell felly eich bod yn edrych ar wefan Cadw yn ogystal ag edrych ar ein cyfrifon Facebook neu Twitter neu hyd yn oed ffonio’r safle cyn trefnu eich ymweliad i wneud yn siŵr fod y safle ar agor.

Os ydych yn aelod o Cadw ac yn prynu tocynnau i ymweld gyda gwesteion, cofiwch ddod â’ch cerdyn aelodaeth cyfredol gyda chi er mwyn sicrhau mynediad am ddim.

DYCHWELYD AC AD-DALU

Ein polisi dychwelyd:
Rydym yn gobeithio y byddwch chi wrth eich bodd gyda’ch archeb. Os hoffech ddychwelyd nwyddau a brynoch gennyn ni (ac eithrio cyhoeddiadau), gallwn roi ad-daliad i chi neu gyfnewid eich nwyddau.

Pwysig: Dim ond os yw cyhoeddiad yn ddiffygiol neu wedi torri yn ystod ei gludo neu cyn ei ddosbarthu y gallwn ni roi ad-daliad amdano, neu os ydyn ni’n anfon y cyhoeddiad anghywir atoch chi.

Mae’n rhaid dychwelyd nwyddau o fewn 30 diwrnod i’w derbyn, yn y pecynnau gwreiddiol (gyda labeli) a heb eu defnyddio. Mae’r polisi hwn yn ychwanegol i’ch hawliau statudol a’ch hawliau defnyddwyr.

E-bostiwch SiopArleinCadw@llyw.cymru i drefnu dychwelyd nwyddau, a byddwch yn derbyn Cod Awdurdodi Dychwelyd a ffurflen ddychwelyd. Dylid anfon nwyddau a’ch ffurflen ddychwelyd at:

Cadw – Siop Ar-lein,
Uned 5/7 Cefn Coed,
Parc Nantgarw,
Caerdydd.
CF15 7QQ

Anfonwch y pecyn gan ddefnyddio dull diogel y gellir ei olrhain a chofiwch gadw tystiolaeth eich bod wedi ei bostio. Y cwsmer sy’n talu am gost dychwelyd os nad yw nwyddau’n ddiffygiol.

Os anfonon ni nwyddau atoch chi na wnaethoch chi eu harchebu (nwyddau “anghywir”), e-bostiwch ni ac anfonwn daleb bostio wedi ei rhagdalu atoch chi er mwyn i chi eu dychwelyd aton ni.

Bydd pob ad-daliad yn cael ei brosesu o fewn 14 diwrnod i’r nwyddau gael eu dychwelyd. Bydd ad-daliad yn cael ei roi’n ôl i’r dull gwreiddiol o dalu o fewn rhyw ddeuddydd o gael ei brosesu. Yn ddibynnol ar eich banc, efallai y bydd yn cymryd hirach i’r credyd ymddangos ar eich cyfriflen.

Noder: Os ydych chi wedi prynu nwyddau yn un o siopau Cadw ac eisiau ad-daliad, dim ond yn y siop y gall hyn gael ei brosesu. Gofynnir yn garedig i chi beidio â defnyddio’r broses uchod.

Nwyddau na ellir eu cyfnewid na’u had-dalu

Ni allwn gynnig cyfnewid nac ad-dalu’r nwyddau canlynol (os nad ydyn nhw’n ddiffygiol):

  • cyhoeddiadau; fel llyfrau tywys / pamffledi tywys
  • nwyddau darfodus; fel bwyd
  • nwyddau ymbincio personol
  • colur
  • gemwaith ar gyfer tyllau (clustdlysau a.y.b.)
  • CDs, DVDs neu fideos heb eu selio

Byddwn ni’n ad-dalu’r tâl dosbarthu pan fo nwyddau diffygiol neu wedi torri’n cael eu dychwelyd, ond nid pan na fod eisiau’r nwyddau.

Nwyddau diffygiol

Os yw nwyddau’n ddiffygiol, cysylltwch â ni ar 03000 250022 neu e-bostiwch SiopArleinCadw@llyw.cymru i drafod sut i ddychwelyd y nwyddau neu gael rhai newydd.

 

Cyflwyno o
£2.95

 


Mae eich data mewn dwylo diogel

Bydd y wybodaeth bersonol yr ydym yn ei gasglu yn cael ei brosesu i weinyddu eich cytundeb aelodaeth. Ni fydd Cadw yn ei ddefnyddio at unrhyw bwrpas arall. Bydd eich data yn cael ei gadw am hyd eich aelodaeth ac am 12 mis wedi iddo ddod i ben.