Skip to main content

12 Mehefin 2021 - 20 Mehefin 2021

Castell Caernarfon Tocynnau Mynediad i’r Safle

Amser 10am–1pm 2–5pm - Mynediad â thocyn wedi'i amseru yn unig (Ar gau 1-2pm)
Lleoliad Castell Caernarfon

Oherwydd gwaith cadwraeth parhaus yng Nghastell Caernarfon, nid yw’n bosibl mynd i Borth y Brenin. I wneud yn iawn am hyn, a bydd ymwelwyr yn cael cynnig llyfryn canllaw am ddim.

 

Bydd mynediad i’r Castell trwy Dŵr yr Eryr — ar ochr y cei gyferbyn â Phont Yr Aber.

 

Bydd mynediad i’r anabl yn gyfyngedig gan mai trwy Dŵr yr Eryr i fyny tua 50 o risiau fydd mynediad, (gweler llun uchod) cysylltwch â’n tîm i drefnu mynediad ymlaen llaw ar 01286 677617.

 

Rhaid i chi archebu eich tocynnau cyn i chi ymweld, a chofiwch:

 

  • ni ellir ad-dalu tocynnau a brynwyd — gwiriwch eich bod yn gallu mynychu ar y dyddiad rydych chi wedi'i archebu

 

 

  • archebu tocyn i bob aelod o’ch grŵp ar gyfer yr un amser

 

 

  • dod a gorchudd wyneb, i’w wisgo ym mhob ardal o dan do.

 

 

Cyn eich ymweliad:

 

Mae ymwelwyr yn cael eu hannog i bacio profion llif unffordd os byddant yn dod ar wyliau i Gymru o ardaloedd yn y Deyrnas Unedig sydd â chyfraddau uwch o’r coronafeirws. Mwy yma;

https://llyw.cymru/cofiwch-bacioch-prawf-covid-os-byddwch-yn-dod-ar-wyliau-i-gymru

 

Cyn prynu tocynnau ar gyfer ymweld ag un o'n safleoedd, rydym yn cynghori'n gryf bod ymwelwyr yn ymgyfarwyddo â chyngor Llywodraeth Cymru ar: Gweld pobl yn yr awyr agored. https://llyw.cymru/ymgynnull-gyda-phobl-eraill-lefel-rhybudd-2#section-70556 

 

Os ydych chi a’r bobl sy’n byw gyda chi yn teimlo'n iach, mae croeso i chi ymweld â safleoedd Cadw wrth iddyn nhw ailagor. Os oes gennych chi neu’r bobl o'ch cwmpas symptomau tebyg i'r ffliw neu'r annwyd cyffredin, arhoswch gartref a archebwch docynnau ar gyfer dyddiad nes ymlaen. Os byddwch yn dechrau teimlo’n sâl ar ôl archebu eich tocynnau, anfonwch e-bost i cadw@pti.cymru

 

Cyn i chi ymweld, edrychwch ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i weld os bydd unrhyw safleoedd ar gau. Os bydd unrhyw amheuaeth, ffoniwch y safle cyn i chi gychwyn teithio. Gellir dod o hyd i rifau ffôn y safleoedd ar ein gwefan: cadw.llyw.cymru

 

Ni ellir rhoi ad-daliad am docynnau, ac ni ellir eu trosglwyddo oherwydd ein hangen i gadw rheolaeth ar nifer y bobl sydd ar y safle trwy’r adeg. Os bydd y safle'n cau am unrhyw reswm annisgwyl, caiff yr holl docynnau ar gyfer y cyfnod hwnnw eu had-dalu'n awtomatig. Cysylltwch â ni os na fyddwch yn derbyn eich ad-daliad o fewn 10 diwrnod gwaith.

 

Os hoffech gael gwybod mwy am y cyfyngiadau ar y safle rydych chi am ymweld ag e, ffoniwch rif gwerthu tocynnau ac ymholiadau cyffredinol Cadw: 03000 252239

Ar agor 10am–4pm bob dydd

 

Yn ystod eich ymweliad:

 

Os gwelwch yn dda, dewch i’r safle yn ystod y cyfnod a nodir ar eich tocyn. Ni fyddwn yn prosesu eich mynediad os byddwch yn cyrraedd cyn neu ar ôl yr amser penodedig. Bydd yr amser a ganiateir ar y safle yn amrywio, darllenwch y wybodaeth ar ein gwefan ynglŷn â’r safle rydych am fynd iddo.

 

Byddwch â’ch tocyn yn barod i’w sganio cyn i chi fynd i mewn i’r safle. Nodwch na chewch fynd i mewn i’r safle heb docyn wedi’i brynu ymlaen llaw. Mae hyn yn cynnwys pob rhan o’r heneb gan gynnwys y ganolfan ymwelwyr, y siop a’r toiledau.

 

Dylech ddilyn yr arwyddion diogelwch ar y safle ac unrhyw gyfarwyddiadau gan y Llywodraeth o ran cadw pellter cymdeithasol trwy’r adeg. Efallai y bydd canllawiau newydd gan y Llywodraeth yn cael eu cyflwyno rhwng archebu eich tocyn ac ymweld â'n safleoedd — sicrhewch eich bod yn ymwybodol o'r holl fesurau diogelwch gorfodol cyn ymweld â'n safleoedd. 

 

Er eich lles, rydym yn: cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr i lefelau diogel; sicrhau ymbellhau cymdeithasol; darparu gorsafoedd diheintio dwylo a gweithredu gwell arferion hylendid mewn toiledau ac unrhyw fannau agored cymunedol.

 

Gall systemau un ffordd fod ar waith ac efallai y bydd gan rai o'n safleoedd fynediad cyfyngedig yn ystod y cyfnod hwn, gyda rhai mannau bychain neu gul wedi’u cau.

 

Mae Cadw yn aelod o’r cynllun 'Barod i fynd'.

 

Mae Cadw yn cefnogi cynllun Profion Olrhain Diogelu'r GIG fel rhan o'n haddewid i gadw staff ac ymwelwyr mor ddiogel â phosibl.

 

Byddwn yn defnyddio data a gesglir o archebion ar-lein os bydd angen defnyddio'r gwasanaeth hwn. Rhowch wybod i ni os ydych yn dymuno i ni beidio â chynnwys eich gwybodaeth mewn unrhyw ddata y bydd angen i ni ei ddarparu. I wneud hynny, cysylltwch â cadw@pti.cymru gyda'r enw a'r cyfeirnod a roddwyd ar yr archeb, y safle, ynghyd â dyddiad ac amser eich ymweliad. Am ragor o wybodaeth am sut rydym yn ymdrin â'ch data personol o ran Profion Olrhain Diogelu'r GIG, edrychwch ar ein Polisi GDPR Profion Olrhain Diogelu: cadw.llyw.cymru/ein-polisi-preifatrwydd-tracio-ac-olrhain-covid-19

 

Mynnwch docyn

Dewiswch ddyddiad ac amser eich ymweliad i weld y tocynnau sydd ar gael. Mae UN tocyn Teulu yn rhoi mynediad i hyd at 5 person (2 oedolyn & 3 plentyn) os oes angen rhagor o docynnau plentyn, archebwch nhw mewn trafodiad ar wahân. 

 

Ni ellir prynu mwy na 10 tocyn fesul trafodiad. Os oes angen rhagor o docynnau arnoch, dylech roi’r rhain mewn archeb ychwanegol.

 Mae eich data mewn dwylo diogel

Bydd y wybodaeth bersonol yr ydym yn ei gasglu yn cael ei brosesu i weinyddu eich cytundeb aelodaeth. Ni fydd Cadw yn ei ddefnyddio at unrhyw bwrpas arall. Bydd eich data yn cael ei gadw am hyd eich aelodaeth ac am 12 mis wedi iddo ddod i ben.