GDPR (Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol)

 1. Mae'r data personol y mae Cadw yn ei gasglu yn angenrheidiol i weinyddu'ch contract aelodaeth gyda Cadw a rhoi buddion aelodaeth i chi. Dim ond am 12 mis ar ôl y dyddiad dod i ben y bydd eich data personol yn cael ei gadw ac yna'n ddienw at ddibenion archwilio, adrodd a gwerthuso - ni chaiff data personol ei gadw ar ôl yr amser hwn. Yn ystod y 12 mis hwn, byddwn yn cysylltu â chi yn achlysurol drwy'r post neu drwy e-bost gyda gwybodaeth am adnewyddu aelodaeth yn unig.

 2. Y rheolwr data yw Cadw, Llywodraeth Cymru. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch cadwmembership@equinox.wales a bydd rhywun yn eich ateb o fewn 10 diwrnod gwaith. Os hoffech gysylltu â Llywodraeth Cymru gydag ymholiad neu bryder ynglŷn â sut mae eich data personol yn cael ei ddefnyddio, cysylltwch â: Data.ProtectionOfficer@gov.wales

 3. Y dyddiad dod i ben yw pan fydd eich aelodaeth wedi rhedeg am 12 mis, neu'r dyddiad y caiff eich aelodaeth ei ganslo. Bydd yr Aelodau'n derbyn llythyr a ffurflen adnewyddu i'w hadnewyddu ar ôl 12 mis. Bydd y rhai sy'n talu trwy Ddebyd Uniongyrchol yn derbyn llythyr hysbysu i'ch hysbysu y bydd eich aelodaeth yn cael ei hadnewyddu'n awtomatig oni bai eich bod yn ein cyfarwyddo fel arall, cyn i'r aelodaeth ddod i ben.

 4. Bydd Cadw yn rhannu eich data gydag Equinox, asiantaeth trydydd parti, i weinyddu aelodaeth Cadw.

 5. Mae gennych yr hawl:

  • i gael mynediad at y data personol yr ydym yn ei brosesu amdanoch chi
  • i’w gwneud yn ofynnol i ni gywiro anghywirdebau yn y data hwnnw
  • i wrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau)
  • i ofyn am gael dileu eich data (mewn rhai amgylchiadau)
  • i gael ac ailddefnyddio'ch data personol at eich dibenion eich hun ar draws gwahanol wasanaethau (mewn rhai amgylchiadau)
  • i gyflwyno cwyn i’r Swyddfa Comisiynwyr Gwybodaeth (ICO), ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data

 6. Am delerau ac amodau eich aelodaeth, ewch i: cadw.gov.wales/membership

 
• Newidiadau i'r polisi preifatrwydd hwn
 
Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn gosod fersiwn wedi'i diweddaru ar y dudalen hon. Mae adolygu'r dudalen hon yn rheolaidd yn sicrhau eich bod bob amser yn ymwybodol o'r wybodaeth y byddwn yn ei chasglu, sut yr ydym yn ei ddefnyddio ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, byddwn yn ei rhannu â phartïon eraill.

Mae eich data mewn dwylo diogel

Bydd y wybodaeth bersonol yr ydym yn ei gasglu yn cael ei brosesu i weinyddu eich cytundeb aelodaeth. Ni fydd Cadw yn ei ddefnyddio at unrhyw bwrpas arall. Bydd eich data yn cael ei gadw am hyd eich aelodaeth ac am 12 mis wedi iddo ddod i ben.
10.0.0.5