Skip to main content
23 Hydref 2021 - 31 Hydref 2021

Castell Conwy Tocynnau Mynediad i’r Safle

Amser

10yb, 11yb, 12yp, 2yp, 3yp, 4yp, & 5yp

Lleoliad

Castell Conwy

Os ydych chi’n prynu tocynnau mynediad ar-lein, cofiwch:

  • ni ellir ad-dalu tocynnau a brynwyd — gwiriwch eich bod yn gallu mynychu ar y dyddiad rydych chi wedi'i archebu
  • archebu tocyn i bob aelod o’ch grŵp ar gyfer yr un amser
  • dod a gorchudd wyneb, i’w wisgo ym mhob ardal o dan do
  • mae gan aelodau o English Heritage a Historic Scotland hawl i gael 50% oddi ar bris mynediad yn eu blwyddyn gyntaf; archebwch docyn aelod am ddim a thalu eich pris mynediad gostyngol wrth gyrraedd.

Ffordd awgrymedig
Cynllyn llawr
Nodweddion o ddidordeb

Os ydych chi a’r bobl sy’n byw gyda chi yn teimlo'n iach, mae croeso i chi ymweld â safleoedd Cadw wrth iddyn nhw ailagor. Os oes gennych chi neu’r bobl o'ch cwmpas symptomau tebyg i'r ffliw neu'r annwyd cyffredin, arhoswch gartref a archebwch docynnau ar gyfer dyddiad nes ymlaen. Os byddwch yn dechrau teimlo’n sâl ar ôl archebu eich tocynnau, anfonwch e-bost i cadw@pti.cymru

Cyn i chi ymweld, edrychwch ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i weld os bydd unrhyw safleoedd ar gau. Os bydd unrhyw amheuaeth, ffoniwch y safle cyn i chi gychwyn teithio. Gellir dod o hyd i rifau ffôn y safleoedd ar ein gwefan.

Ni ellir rhoi ad-daliad am docynnau, ac ni ellir eu trosglwyddo oherwydd ein hangen i gadw rheolaeth ar nifer y bobl sydd ar y safle trwy’r adeg. Os bydd y safle'n cau am unrhyw reswm annisgwyl, caiff yr holl docynnau ar gyfer y cyfnod hwnnw eu had-dalu'n awtomatig. Cysylltwch â ni os na fyddwch yn derbyn eich ad-daliad o fewn 10 diwrnod gwaith.

Os ydych wedi cadw tocynnau am ddim, efallai y bydd eich tocyn yn annilys heb gerdyn aelodaeth ategol neu brawf o’r hyrwyddiad.

Rhaid i’r bobl yn y categorïau mynediad am ddim canlynol ddod â phrawf o’u haelodaeth i ddilysu eu tocyn; aelod o Gymdeithas Cadw, aelod English Heritage, aelod Historic Scotland, aelod CSSC, deiliad Tocyn Henebion, deiliaid Tocyn Teithio Lleol, deiliaid pàs Pobl Hŷn.

Mae gan aelodau o English Heritage a Historic Scotland hawl i gael 50% oddi ar bris mynediad yn eu blwyddyn gyntaf; archebwch docyn aelod am ddim a thalu eich pris mynediad gostyngol wrth gyrraedd.

Os gwelwch yn dda, dewch i’r safle yn ystod y cyfnod a nodir ar eich tocyn. Ni fyddwn yn prosesu eich mynediad os byddwch yn cyrraedd cyn neu ar ôl yr amser penodedig. Bydd yr amser a ganiateir ar y safle yn amrywio, darllenwch y wybodaeth ar ein gwefan ynglŷn â’r safle rydych am fynd iddo.

Byddwch â’ch tocyn yn barod i’w sganio cyn i chi fynd i mewn i’r safle.

Dylech ddilyn yr arwyddion diogelwch ar y safle ac unrhyw gyfarwyddiadau gan y Llywodraeth o ran cadw pellter cymdeithasol trwy’r adeg. Efallai y bydd canllawiau newydd gan y Llywodraeth yn cael eu cyflwyno rhwng archebu eich tocyn ac ymweld â'n safleoedd — sicrhewch eich bod yn ymwybodol o'r holl fesurau diogelwch gorfodol cyn ymweld â'n safleoedd. 

Er eich lles, rydym yn: cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr i lefelau diogel; sicrhau ymbellhau cymdeithasol; darparu gorsafoedd diheintio dwylo a gweithredu gwell arferion hylendid mewn toiledau ac unrhyw fannau agored cymunedol.

Gall systemau un ffordd fod ar waith ac efallai y bydd gan rai o'n safleoedd fynediad cyfyngedig yn ystod y cyfnod hwn, gyda rhai mannau bychain neu gul wedi’u cau.

Mae Cadw yn aelod o’r cynllun 'Barod i fynd'.

Mae Cadw yn cefnogi cynllun Profion Olrhain Diogelu'r GIG fel rhan o'n haddewid i gadw staff ac ymwelwyr mor ddiogel â phosibl.

Byddwn yn defnyddio data a gesglir o archebion ar-lein os bydd angen defnyddio'r gwasanaeth hwn. Rhowch wybod i ni os ydych yn dymuno i ni beidio â chynnwys eich gwybodaeth mewn unrhyw ddata y bydd angen i ni ei ddarparu. I wneud hynny, cysylltwch â cadw@pti.cymru gyda'r enw a'r cyfeirnod a roddwyd ar yr archeb, y safle, ynghyd â dyddiad ac amser eich ymweliad. Am ragor o wybodaeth am sut rydym yn ymdrin â'ch data personol o ran Profion Olrhain Diogelu'r GIG, edrychwch ar ein Polisi GDPR Profion Olrhain Diogelu: cadw.llyw.cymru/ein-polisi-preifatrwydd-tracio-ac-olrhain-covid-19

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch: 03000 252239

Ar agor yn ddyddiol 10am–4pm 

Am ymholiadau benodol ynglyn â'r safle: 01492 592358

Mae gan Conwy ddau faes parcio talu ac arddangos sydd wedi'u lleoli'n gyfleus ar gyfer y castell, y ddau yn eiddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac yn cael eu gweithredu ganddo. Mae'r maes parcio arhosiad byr (Vicarage Gardens) y tu allan i fynedfa'r castell. Mae'r maes parcio arhosiad hir (Morfa Bach) tua phum munud i ffwrdd o gerdded.

Cyfarwyddiadau i faes parcio arhosiad byr:
Gyrrwch i mewn i Conwy ar draws y bont ffordd a chymerwch yr ail allanfa wrth y gylchfan fach (yn syth ymlaen). Yna cymerwch y chwith gyntaf i mewn i faes parcio Vicarage Gardens. Mae lleoedd yn gyfyngedig, yn enwedig yn ystod cyfnodau prysur.

Cyfarwyddiadau i faes parcio arhosiad hir:
Gyrrwch i mewn i Conwy ar draws y bont ffordd a chymerwch yr allanfa gyntaf wrth y gylchfan fach (chwith). Yna cymerwch y tro cyntaf i'r dde i mewn i faes parcio Morfa Bach. Ar ôl talu ac arddangos, cerddwch trwy'r isffordd a chymerwch naill ai'r camau (chwith) neu'r ramp (dde) i fynd ymlaen i'r castell. Ar ddiwedd y grisiau/ramp, ewch trwy'r bwa rhwng y ddau dŵr a throwch yn syth i'r dde. Cerddwch wrth ochr y wal yng nghefn y maes parcio arhosiad byr nes i chi weld yr arwydd 'Croeso i Gastell Conwy', ychydig ymlaen i'ch chwith. Mae mynedfa'r castell i'r chwith o hyn.

Am amseroedd parcio, hyd, taliadau a dulliau talu cyfredol gweler: Meysydd Parcio Conwy a Talu Mewn Meysydd Parcio.
Noder: nid yw Cadw yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddilysrwydd unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddo.

Os ydych yn cyrraedd ar y trên:
Ewch allan o orsaf reilffordd Conwy trwy'r grisiau i mewn i Rosemary Lane a throwch i'r chwith. Croeswch drosodd i'r llwybr troed gyferbyn a throwch i'r dde i mewn i'r briffordd. Cerddwch heibio'r arhosfan bysiau a Chanolfan Ymwelwyr Conwy. Daliwch i gerdded nes i chi gyrraedd y maes parcio arhosiad byr, yna dilynwch y wal yn ei gefn nes i chi weld yr arwydd 'Croeso i Gastell Conwy', ychydig o'ch blaen i'r chwith. Mae mynedfa'r castell i'r chwith o hyn.
Noder: mae gorsaf Conwy yn arhosfan cais gyda gwasanaethau cyfyngedig. Y brif orsaf agosaf yw Cyffordd Llandudno.

Ar droed:
O Gyffordd Llandudno, cerddwch i mewn i Gonwy trwy lwybr troed y bont ffordd. Croeswch y ffordd wrth y goleuadau traffig ychydig cyn y gylchfan fach, trowch i'r dde, cerddwch ymlaen, croeswch drosodd eto (ffordd brysur) ac ewch ymlaen i fyny'r grisiau 'Mynedfa'r Castell'.

I gerdded Muriau Tref Conwy (o'r Castell):
(Sylwch: mae'r llwybr unffordd cyfredol yn rhedeg gyferbyn â'r un a roddir mewn canllaw Castell Conwy.)
Gadewch ganolfan ymwelwyr Castell Conwy. Peidiwch â chymryd y camau i'r chwith o'r arwydd 'Croeso'; yn lle hynny, cadwch i'r dde o'r arwydd, cerddwch heibio'r fainc a'r bin sbwriel nes i chi weld coeden fawr ychydig o'ch blaen ar eich ochr dde. Dringwch y grisiau y tu ôl i'r goeden i ddechrau'r daith gerdded ar y Muriau. Gelwir y darn byr hwn o'r Muriau, sy'n rhedeg ar hyd cefn y maes parcio arhosiad byr, yn 'Porth y Felin' ac mae'n cymryd dim ond ychydig o funudau i'w gwblhau. (Sylwch fod adran Porth y Felin yn cael ei chloi 30 munud cyn i'r Castell gau. Mae gweddill y Muriau ar agor bob amser.)
Ar ôl dod allan o Borth y Felin, amharir ar y daith oherwydd y rheilffordd. I ddod o hyd i ran dau, parhewch i gerdded ar lefel y stryd heibio Canolfan Ymwelwyr Conwy a'r arhosfan bysiau. Cymerwch y tro cyntaf i'r chwith i mewn i Rosemary Lane ac aroswch ar y llwybr troed chwith. Ewch ymlaen tua hanner ffordd i fyny'r stryd. Ar ôl pasio'r ail fynedfa i floc o fflatiau, ychydig cyn y postyn lamp, trowch i'r chwith a chymerwch y camau i lawr i'r bwa. I'r chwith o'r bwa, y tu ôl i blatfform yr orsaf reilffordd, mae grisiau troellog. Dringwch y grisiau hyn i barhau â'r wal-gerdded i lawr i'r harbwr, gan gadw at y system unffordd.
Caniatewch 30-40 munud i gwblhau'r daith (serth mewn mannau a rhaid bod yn ofalus).
Mae'r darn olaf o’r Muriau ar hyd y cei wedi colli ei barapet cythryblus ac ni ellir cerdded arno. I gwblhau'r gylched, trowch i'r dde ar ôl disgyn y grisiau ger y twr olaf (Twr 5 yn y canllaw), ewch trwy'r bwa modern a throwch yn siarp i'r dde eto trwy'r bwa canoloesol i'r cei. Yna cerddwch wrth ochr y wal (wedi ei guddio yn bennaf y tu ôl i adeiladau modern). Lle mae'r llwybr yn fforchio mewn dau, cadwch i'r dde a phasiwch trwy fwa arall i adael y cei. Mae hyn yn nodi diwedd Muriau'r Dref. I ddychwelyd i'r maes parcio arhosiad byr lle gwnaethoch chi gychwyn, croeswch y ffordd wrth y goleuadau traffig, trowch i'r dde, cerddwch ymlaen, croeswch drosodd eto (ffordd brysur) a symudwch ymlaen i fyny'r grisiau 'Mynedfa'r Castell'.
Nid oes dâl am gerdded ar Muriau Tref Conwy.

I Blas Mawr (o'r Castell):
Dilynwch y wal yng nghefn y maes parcio arhosiad byr. Lle mae'n cwrdd â'r ffordd, ewch ymlaen i fyny i'r sgwâr a chroeswch y ffordd wrth y goleuadau traffig. Trowch i'r chwith ac ychydig o'ch blaen fe welwch gerflun gyda ffynnon o'i gwmpas. Trowch i'r dde wrth y cerflun i'r Stryd Fawr. Mae Plas Mawr tua hanner ffordd i lawr y stryd, ar yr ochr chwith.

I Bont Grog Conwy (o'r Castell):
Gadewch ganolfan ymwelwyr Castell Conwy, trowch yn siarp i'r chwith ac i lawr y grisiau i'r ffordd. Trowch i'r dde a chroeswch drosodd (ffordd brysur), yna croeswch eto wrth y goleuadau traffig. Trowch i'r dde a cherddwch tua 200 llath i lawr llwybr troed pont ffordd Conwy. Croeswch drosodd wrth y goleuadau traffig dros dro, trowch i'r dde a cherddwch ar hyd y Bont Grog (system unffordd ar waith).
Sylwch: nid oes mynediad i'r Bont Grog o Gastell Conwy.

Dewiswch ddyddiad ac amser eich ymweliad i weld y tocynnau sydd ar gael. Mae UN tocyn Teulu yn rhoi mynediad i hyd at 5 person (2 oedolyn & 3 plentyn) os oes angen rhagor o docynnau plentyn, archebwch nhw mewn trafodiad ar wahân. 

Ni ellir prynu mwy na 10 tocyn fesul trafodiad. Os oes angen rhagor o docynnau arnoch, dylech roi’r rhain mewn archeb ychwanegol.


Tocynnau

0

Cyfanswm

£0.00