10 Awst 2020 - 16 Awst 2020

Castell Caernarfon Tocynnau Mynediad i’r Safle — Mynediad gostyngol 50% oherwydd gwaith cadwraeth

Amser 10am - 1pm | 2pm - 5pm
Lleoliad Castell Caernarfon

Cyn eich ymweliad:

 

Os ydych chi a’r bobl sy’n byw gyda chi yn teimlo'n iach, mae croeso i chi ymweld â safleoedd Cadw wrth iddyn nhw ailagor. Os oes gennych chi neu’r bobl o'ch cwmpas symptomau tebyg i'r ffliw neu'r annwyd cyffredin, arhoswch gartref a archebwch docynnau ar gyfer dyddiad nes ymlaen. Os byddwch yn dechrau teimlo’n sâl ar ôl archebu eich tocynnau, anfonwch e-bost i TocynnauCadw@llyw.cymru

 

Cyn i chi ymweld, edrychwch ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i weld os bydd unrhyw safleoedd ar gau. Os bydd unrhyw amheuaeth, ffoniwch y safle cyn i chi gychwyn teithio. Gellir dod o hyd i rifau ffôn y safleoedd ar ein gwefan.

 

Ni ellir rhoi ad-daliad am docynnau, ac ni ellir eu trosglwyddo oherwydd ein hangen i gadw rheolaeth ar nifer y bobl sydd ar y safle trwy’r adeg. Os bydd y safle'n cau am unrhyw reswm annisgwyl, caiff yr holl docynnau ar gyfer y cyfnod hwnnw eu had-dalu'n awtomatig. Cysylltwch â ni os na fyddwch yn derbyn eich ad-daliad o fewn 10 diwrnod gwaith.

 

Os ydych wedi cadw tocynnau am ddim, efallai y bydd eich tocyn yn annilys heb gerdyn aelodaeth ategol neu brawf o’r hyrwyddiad.

Rhaid i’r bobl yn y categorïau mynediad am ddim canlynol ddod â phrawf o’u haelodaeth i ddilysu eu tocyn; aelod o Gymdeithas Cadw, aelod English Heritage, aelod Historic Scotland, aelod CSSC, deiliad Tocyn Henebion, deiliaid Tocyn Teithio Lleol, deiliaid pàs Pobl Hŷn.

 

Oni bai eich bod yn dod â phrawf o’r uchod, bydd unrhyw docyn am ddim  yn annilys. Nodwch nad yw hyn yn berthnasol i ymwelwyr anabl a chydymaith iddynt. Os ydych yn ansicr a ydych yn gymwys i gael mynediad am ddim, anfonwch e-bost i TocynnauCadw@llyw.cymru. Nodwch y bydd holl aelodau English Heritage a Historic Scotland yn cael mynediad am ddim yn ystod y cyfnod hwn.

 

Cewch fynediad diderfyn i gannoedd o safleoedd hanesyddol drwy ymuno â Cadw cyn i chi archebu: aelodaethcadw.gwasanaeth.llyw.cymru

 

Gallwch archebu eich tocyn rhad ac am ddim cyn gynted ag y byddwch wedi ymuno, fodd bynnag ni fydd ad-daliad ar gael ar gyfer y rhai sy'n ymuno ar ôl talu am docyn.

Efallai na fydd modd mynd i rai mannau ar y safleoedd yn ystod y cyfnod hwn, gyda rhai mannau cyfyng a chul ddim yn hygyrch. Os hoffech gael gwybod mwy am y cyfyngiadau ar y safle rydych chi am ymweld ag e, ffoniwch rif gwerthu tocynnau ac ymholiadau cyffredinol Cadw: 

 

Ar agor 10am – 4pm - Dydd Llun i Ddydd Gwener

 

01766 522227

 

Yn ystod eich ymweliad:

 

Os gwelwch yn dda, dewch i’r safle yn ystod y cyfnod a nodir ar eich tocyn. Ni fyddwn yn prosesu eich mynediad os byddwch yn cyrraedd cyn neu ar ôl yr amser penodedig. Bydd yr amser a ganiateir ar y safle yn amrywio, darllenwch y wybodaeth ar ein gwefan ynglŷn â’r safle rydych am fynd iddo.

 

Byddwch â’ch tocyn yn barod i’w sganio cyn i chi fynd i mewn i’r safle. Nodwch na chewch fynd i mewn i’r safle heb docyn wedi’i brynu ymlaen llaw. Mae hyn yn cynnwys pob rhan o’r heneb gan gynnwys y ganolfan ymwelwyr, y siop a’r toiledau.

Dylech ddilyn yr arwyddion diogelwch ar y safle ac unrhyw gyfarwyddiadau gan y Llywodraeth o ran cadw pellter cymdeithasol trwy’r adeg. Efallai y bydd canllawiau newydd gan y Llywodraeth yn cael eu cyflwyno rhwng archebu eich tocyn ac ymweld â'n safleoedd – sicrhewch eich bod yn ymwybodol o'r holl fesurau diogelwch gorfodol cyn ymweld â'n safleoedd.

 

Mae Cadw yn cefnogi cynllun Profion Olrhain Diogelu'r GIG fel rhan o'n haddewid i gadw staff ac ymwelwyr mor ddiogel â phosibl.

 

 

Byddwn yn defnyddio data a gesglir o archebion ar-lein os bydd angen defnyddio'r gwasanaeth hwn. Rhowch wybod i ni os ydych yn dymuno i ni beidio â chynnwys eich gwybodaeth mewn unrhyw ddata y bydd angen i ni ei ddarparu. I wneud hynny, cysylltwch â TocynnauCadw@llyw.cymru gyda'r enw a'r cyfeirnod a roddwyd ar yr archeb, y safle, ynghyd â dyddiad ac amser eich ymweliad. Am ragor o wybodaeth am sut rydym yn ymdrin â'ch data personol o ran Profion Olrhain Diogelu'r GIG, edrychwch ar ein Polisi GDPR Profion Olrhain Diogelu: cadw.llyw.cymru/ein-polisi-preifatrwydd-tracio-ac-olrhain-covid-19

Mae eich data mewn dwylo diogel

Bydd y wybodaeth bersonol yr ydym yn ei gasglu yn cael ei brosesu i weinyddu eich cytundeb aelodaeth. Ni fydd Cadw yn ei ddefnyddio at unrhyw bwrpas arall. Bydd eich data yn cael ei gadw am hyd eich aelodaeth ac am 12 mis wedi iddo ddod i ben.